Αίτηση εγγραφής
στην Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας

(Αφού συμπληρωθούν τα λευκά πεδία την παραδίδετε στο Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
μαζί με το ποσό της εγγραφής [3000 δρχ ή 8,80 euro] και μιάς εξαμηνιαίας συνδρομής [12000 δρχ ή 35,22 euro])

Επώνυμο και όνομα
(αιτούντος / αιτούσης ενηλίκου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι):

 

Πατρώνυμο (μη ανακοινώσιμο):

 

Επάγγελμα και απασχόληση (μη ανακοινώσιμο):

 

Μαθητική ή φοιτητική ιδιότητα (για μισή συνδρομή ναί / όχι):

 

Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Ταχυκωδ, περιοχή):

 

Τηλέφωνο οικίας, κινητό (μη ανακοινώσιμο):

 

Τηλέφωνο εργασίας:

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail, e-site):

 

Έχω λάβει γνώση του καταστατικού της ΑΛΕΦ και αποδέχομαι τους όρους του. Αποδέχομαι επίσης την δημοσιοποίηση των ανακοινώσιμων στοιχείων της αίτησης μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ΑΛΕΦ. Υπογραφή:

 

 

Α/Μ

Ονοματεπώνυμα τακτικών μελών της ΑΛΕΦ που συνηγορούν στην αποδοχή της αίτησης αυτής

Υπογραφές των συνηγορούντων μελών

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία παράδοσης της αίτησης στο Δ.Σ. της ΑΛΕΦ

 

Απόφαση του Δ.Σ. και ημερομηνία αποδοχής

 Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].